Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Fruit Logistics sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ostrowcu. Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Celem konkursu ofert jest sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy upadłości i objętych spisem inwentarza, tj.:

 1. fotel skórzany beżowy (pozycja 77 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 390,00 zł ;
 2. globus z kompes (pozycja 79 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 60,00 zł netto;
 3. sofa skajowa beżowa (pozycja 82 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 230,00 zł netto;
 4. obraz (pozycja 83 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 5,00 zł netto;
 5. obraz (pozycja 84 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 5,00 zł netto;
 6. obraz (pozycja 85 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 5,00 zł netto;
 7. obraz (pozycja 86 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 5,00 zł netto;
 8. obraz 3 jabłka (pozycja 87 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 5,00 zł netto;
 9. obraz (pozycja 88 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 5,00 zł netto;
 10. urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta BIZHUB CZZ4E (pozycja 110 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 800,00 zł netto;
 11. obraz (pozycja 117 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 5,00 zł netto;
 12. obraz (pozycja 118 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 5,00 zł netto;
 13. obraz (pozycja 119 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 5,00 zł netto;
 14. obraz (pozycja 120 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 5,00 zł netto;
 15. obraz bez ram (pozycja 164 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 5,00 zł netto;
 16. obraz bez ram (pozycja 173 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 5,00 zł netto;
 17. zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy (paliwo do aut – olej napędowy) (pozycja 221 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 2 450,00 zł netto;
 18. spawarka inwertowa PPER IGBT model 250N (pozycja 259 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie niż 100,00 zł netto;
 19. szafka narzędziowa metalowa z wyposażeniem SATRA (pozycja 260 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 70,00 zł netto;
 20. linia sortownicza SORTER (pozycje 265-273 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 162 000,00 zł netto;
 21. robot Lomkotion Sp. z o. o., rok prod. 2013 (pozycja 274 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 4 000,00 zł netto;
 22. robot Lomkotion Sp. z o. o., rok prod. 2013, nr fabryczny NK – 1/2 (pozycja 275 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 4 000,00 zł netto;
 23. mobilne urządzenie do bindowania (pozycja 276 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 45,00 zł netto;
 24. BOIX, model AMB, nr 9423, rok 2010 (pozycja 279 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 3 000,00 zł netto;
 25. BOIX, model FP-4, typ -D, nr 3352, rok 2010 (sklejarka do kartonów) (pozycja 280 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 3 000,00 zł netto;
 26. urządzenie do pakowania w torebki – SORTER (pozycja 281 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 2 000,00 zł netto;
 27. maszyna do krojenia jabłek prod. Cronn (pozycja 283 spisu inwentarza z dnia 22.07.2020 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 2 000,00 zł netto;
 28. Generator azotu typ ACG28, G0265 (pozycja 396 uzupełniającego spisu inwentarza z dnia 04.07.2022 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 14 000,00 zł netto;
 29. Ozonator na borówki LG500, laser 40 W, obszar roboczy 600 x 450, rok. prod. 2016 (pozycja 402 uzupełniającego spisu inwentarza z dnia 04.07.2022 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 1 450,00 zł netto;
 30. Urządzenie SORTER KR/AB, rok prod.2013 (pozycja 404 uzupełniającego spisu inwentarza z dnia 04.07.2022 r.) o wartości określonej przez biegłego dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 4 000,00 zł netto.

– (zwane dalej łącznie „Ruchomości”, „Przedmiotem Sprzedaży”, „Przedmiotem konkursu”).

Podane ceny minimalne nie zawierają podatku od towarów i usług.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości stanowiącej 10% ceny minimalnej. Wpłacone przez oferenta wadium jest nieoprocentowane.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 24 1090 1883 0000 0001 4425 9604, prowadzony przez Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, w tytule przelewu podając: „wadium, konkurs ofert Fruits Logistics, V GUp 139/20” oraz dokładne oznaczenie Ruchomości, której dotyczy dokonana wpłata wadium (nazwa, rok produkcji, nr seryjny, pozycja ogłoszenia).

Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Bagno 2/69, 00-112 Warszawa) w terminie do dnia 23.04.2024 r. do godziny 16:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 23.04.2024 r. do godziny 16:00.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 24.04.2023 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Bagno 2/69, 00-112 Warszawa) o godz. 12:30.
Z operatami szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin ruchomości) w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Bagno 2/69, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98).

WYMOGI FORMALNE OFERT

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup Ruchomości w postępowaniu upadłościowym Fruit Logistics sp. z o.o. w upadłości, V GUp 139/20”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.

Oferta powinna być zaadresowana do Syndyka, zawierać numer KRS, NIP, REGON lub inny numer umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferenta, sporządzona być wyłączenie w języku polskim oraz zawierać następujące elementy:

 1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e-mail (w przypadku niewskazania przez oferenta adresu e-mail w ofercie, nie zostanie on zawiadomiony o wynikach konkursu, jak również nie zostanie zawiadomiony i dopuszczony do aukcji, w przypadku jej zarządzenia), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna);
 2. wskazanie konkretnych Ruchomości, których dotyczy oferta;
 3. oferowaną cenę (netto) nabycia poszczególnych składników, z zastrzeżeniem, iż cena nie może być niższa od Ceny minimalnej (wywoławczej);
 4. podpis(y) oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny odpis lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oferenta albo aktualny odpis lub wydruk z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent (jeżeli dotyczy);
 2. dowód uiszczenia wadium w prawidłowej wysokości;
 3. oświadczenie oferenta, że:
  • oferent zapoznał się z Regulaminem sprzedaży Ruchomości, akceptuje go i nie wnosi do niego zastrzeżeń;
  • oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży.
 4. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w formie pisemnej o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oferenta (osób reprezentujących oferenta), zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu; w przypadku reprezentacji łącznej oświadczenie składa każdy z reprezentantów lub pełnomocników oferenta.

Wszystkie dokumenty przedstawione wraz z ofertą powinny być przedłożone w oryginałach lub notarialnie poświadczonych odpisach. Wszystkie dokumenty składane przez cudzoziemców powinny być właściwie uwierzytelnione (apostlille) oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.