Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grabno, gmina Wojnicz.
Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem konkursu ofert jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grabno, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr TR1T/00151297/7
– zwana dalej „Przedmiotem Sprzedaży” lub „Nieruchomością”.
Cena wywoławcza wynosi: 52 161,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden i 00/100 złotych );
Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości o nr: 09 1090 2590 0000 0001 4800 9904, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A., wadium w wysokości 5 216,10 zł (pięć tysięcy dwieście szesnaście i 10/100 złotych ) w terminie do dnia 14.09.2023 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Bartłomiej Kawa, VIII GUp 502/21/S, Nieruchomość”.
Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do 14.09.2023 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 14.09.2023 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup Nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Bartłomieja Kawy, VIII GUp 502/21/5 – NIE OTWIERAĆ”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4”, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.
Oferta powinna zawierać następujące elementy:

 1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna);
 2. wskazanie Przedmiotu sprzedaży, którego dotyczy oferta;
 3. proponowaną cenę nabycia;
 4. wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium,
 5. podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji).

Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny odpis lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk z innego rejestru, do którego wpisany jest uczestnik konkursu albo odpis z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent (jeżeli dotyczy);
 2. dowód uiszczenia wadium;
 3. oświadczenie oferenta, że:
  • oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje go i nie wnosi do niego zastrzeżeń;
  • oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;
 4. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w oryginale lub uwierzytelnionej kopii o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie.
 5. w przypadku cudzoziemców – zezwolenie lub promesę w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oferenta (osób reprezentujących oferenta), zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu; w przypadku reprezentacji łącznej oświadczenie składa każdy z reprezentantów lub pełnomocników oferenta.

Wszystkie dokumenty przedstawione wraz z ofertą powinny być przedłożone w oryginałach lub notarialnie poświadczonych odpisach.
Wszystkie dokumenty składane przez cudzoziemców powinny być właściwie uwierzytelnione (apostlille) oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 15.09.2023 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 11:30.
Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin nieruchomości) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98) lub na stronie internetowej: https://aegis.pl/

Regulamin konkursu ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wyciąg z opinii o wartości nieruchomości