Alerion spółka z o.o. – Syndyk masy upadłości

spółki Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000390993 (dalej: „Syndyk”), ogłasza konkurs ofert na zbycie wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości.
Przedmiotem sprzedaży jest:

 1. wierzytelność pieniężna o wartości nominalnej 2 471 648,30 zł i wartości szacunkowej 2 471,65 zł do spółki pod firmą Axeman sp. z o.o. (KRS 0000272286);
 2. wierzytelność pieniężna o wartości nominalnej 94 370,74 zł i wartości szacunkowej 943,71 zł do spółki pod firmą Kancelaria prawna Bręczewski i wspólnicy sp. z o.o. (KRS 0000635805);
 3. wierzytelność pieniężna o wartości nominalnej 14 768,72 zł i wartości szacunkowej 110,70 zł do spółki pod firmą Bistro Cafe Concept sp. z o.o. (KRS 0000732405)
 4. wierzytelność pieniężna o wartości nominalnej 17 924,48 zł i wartości szacunkowej 4 481,12 zł do osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej;
 5. wierzytelność pieniężna o wartości nominalnej 20 031,53 zł i wartości szacunkowej 200,32 zł do spółki pod firmą Eurohansa sp. z o.o. (KRS 0000165838).

Przedmiot sprzedaży sprzedawany jest łącznie.
Cena minimalna wynosi 5 334,87 zł (pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery i 87/100 złote).
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie pisemnej oferty na łączne nabycie w/w przedmiotu sprzedaży wraz z proponowaną ceną nabycia oraz wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości nr 17 1910 1048 2116 9951 1638 0001, wadium w wysokości 1 066,97 zł (jeden tysiąc sześćdziesiąt sześć i 97/100 złotych) w terminie do dnia 09.05.2024 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs, sygn. akt VIII GUp 630/21/S”.
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert są dostępne na stronie www.aegis.pl lub pod nr telefonu +48 12 222 34 98. Z Opinią o wartości wierzytelności można się zapoznać w Kancelarii Syndyka w godzinach jej pracy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.
Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 09.05.2024 r. do godziny 16:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 09.05.2024 r. do godziny 16:00. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą udziałów ponosi nabywca.
Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 10.05.2024 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka przy ul. Filipa Eisenberga 11/1 w Krakowie.

WYMOGI FORMALNE OFERT

 1. Każda oferta powinna być zaadresowana do Syndyka, sporządzona wyłącznie w języku polskim oraz zawierać:
  • dane oferenta, tj. imię i nazwisko lub nazwę (firmę), numer PESEL, KRS, NIP, REGON lub inny numer umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferenta, adres zamieszkania lub siedziby oferenta, numer telefonu oraz adres e – mail do kontaktu z oferentem;
  • wskazanie Przedmiotu Sprzedaży, którego dotyczy oferta;
  • oferowaną łączną cenę nabycia Przedmiotu Sprzedaży, z zastrzeżeniem, iż cena nie może być niższa od Ceny minimalnej;
  • podpis(y) oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji.
 2. Do oferty należy dołączyć:
  • aktualny odpis lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oferenta albo aktualny odpis lub wydruk z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent (jeżeli dotyczy);
  • dowód uiszczenia wadium w prawidłowej wysokości;
  • oświadczenie oferenta, że:
   1. oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem sprzedaży, akceptuje go i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
   2. oferentowi jest znany stan prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z opisem i oszacowaniem sporządzonym dla Przedmiotu Sprzedaży;
  • w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu mocodawcy lub w formie aktu notarialnego o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oferenta (osób reprezentujących oferenta), zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu;
 3. Wszystkie dokumenty przedstawione wraz z ofertą powinny być przedłożone w oryginałach lub notarialnie poświadczonych odpisach.
 4. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być właściwie uwierzytelnione (apostlille) – jeżeli dotyczy oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 5. Oferta wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 2 powyżej, powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzona dopiskiem „Oferta na zakup wierzytelności w postępowaniu upadłościowym spółki Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. w upadłości”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4, zaadresowanej na do Syndyka Masy Upadłości spółki Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. w upadłości, tj. Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków.
 6. Termin i miejsce składania ofert: Ofertę składa się w biurze Syndyka – Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków w terminie do dnia 09.05.2024 r. do godziny 16:00. Oferta może być składana osobiście albo za pomocą listów poleconych lub przesyłek kurierskich, z tym zastrzeżeniem, że za złożoną w terminie ofertę uważa się taką, która wpłynęła do biura Syndyka w terminie wyznaczonym do składania ofert;
 7. Oferta niespełniająca wymogów o których mowa w Regulaminie, a także złożona po terminie, podlega odrzuceniu bez wzywania do uzupełnienia jej braków. Braki oferty lub inne nieścisłości, które można usunąć lub zweryfikować niezwłocznie w dniu składania ofert, mogą być uznane przez Syndyka za niewpływające na ważność oferty i niestanowiące podstaw do jej odrzucenia.