Aegis Insolvency Service

AEGIS Insolvency Service sp. z o.o. jest podmiotem profesjonalnie świadczącym usługi wsparcia administracyjno-biurowego interesariuszom postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a w tym zwłaszcza syndykom.

Naszą specjalizacją są skrojone na miarę i dopasowane do różnorodnych oczekiwań i indywidualnych potrzeb zwłaszcza syndykom prowadzącym skomplikowane postępowania upadłościowego ze znaczną liczbą wierzycieli, jak też w postępowaniach konsumenckich.

Jesteśmy w pełni przygotowani na zmiany wchodzące w życie 24.03.2020 r.

KONTAKT

Aegis Insolvency Service sp. z o.o.

Adres: ul. Filipa Eisenberga 11/10, 31-523 Kraków

Telefon: +48 12 222 34 98

Mail: kontakt@aegis.pl

Ogłoszenia

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną ofertę sprzedaży składników masy upadłości – dostępnych w obsługiwanych przez nas postępowaniach:

konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/3 w nieruchomości położonej przy ul. Isep 6 w Krakowie

konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/3 w nieruchomości położonej przy ul. Isep 6 w Krakowie

Celem konkursu ofert jest sprzedaż udziału w wysokości 1/3 w prawie własności do nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 38/6 o powierzchni 0,2672 ha oraz działki ewidencyjnej 38/9 o powierzchni 0,0161 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz mieszkalno – gospodarczym, położonej przy ul. Isep 6 w Krakowie, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00188872/9 zwanego dalej Przedmiotem Sprzedaży.