Aegis Insolvency Service

AEGIS Insolvency Service sp. z o.o. jest podmiotem profesjonalnie świadczącym usługi wsparcia administracyjno-biurowego interesariuszom postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a w tym zwłaszcza syndykom.

Naszą specjalizacją są skrojone na miarę i dopasowane do różnorodnych oczekiwań i indywidualnych potrzeb zwłaszcza syndykom prowadzącym skomplikowane postępowania upadłościowego ze znaczną liczbą wierzycieli, jak też w postępowaniach konsumenckich.

Jesteśmy w pełni przygotowani na zmiany wchodzące w życie 24.03.2020 r.

KONTAKT

Aegis Insolvency Service sp. z o.o.

Adres: ul. Filipa Eisenberga 11/10, 31-523 Kraków

Telefon: +48 12 222 34 98

Mail: kontakt@aegis.pl

Ogłoszenia

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną ofertę sprzedaży składników masy upadłości – dostępnych w obsługiwanych przez nas postępowaniach:

3 konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 5/8 w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czulice, gmina Kocmyrzów – Luborzyca

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 5/8 w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czulice, gmina Kocmyrzów – Luborzyca, składającej się z działki ewidencyjnej nr 465 o łącznej powierzchni 0,22ha dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00111302/3. Cena wywoławcza wynosi 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące i 00/100 złotych) brutto.
2 Konkurs ofert pisemnych – Hotel Beata*** Złockie – Muszyna

2 Konkurs ofert pisemnych – Hotel Beata*** Złockie – Muszyna

Syndyk masy upadłości
sprzeda hotel w Złockie (gm. Muszyna)

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Celem konkursu ofert jest sprzedaż:

 • Prawa własności położonego w miejscowości Złockie, gmina Muszyna, zwartego kompleksu nieruchomości gruntowych, zabudowanego budynkiem o funkcji hotelowej – „Hotel Beata ***” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na który składa się:
  1. działka nr 279 o pow. 843 m2, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00025003/0;
  2. działka nr 405 o pow. 1533 m2, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00012387/1;
  3. działka nr 280/3 o pow. 883 m2, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00011778/2;
  4. działka nr 208/4 o pow. 833 m2, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00011779/9;
  5. działka nr 280/5 o pow. 311 m2, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00011780/9.
 • Prawa własności ruchomości wchodzących w skład masy upadłości, stanowiących wyposażenie hotelu – szczegółowo wymienione w opinii rzeczoznawczy Pawła Pomarańskiego z dnia 08.02.2021 r., wskazane pod pozycją 4.5 spisu inwentarza;
 • Prawa własności wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład masy upadłości w postaci programów komputerowych Info Service „Hotel in W” i Info Service „Kasa in W”, domeny internetowej: beata.com.pl oraz znaku słowno-graficznego: „Hotel Beata ***” – wskazanych w opinii biegłego Sądowego Leszka Olszewskiego z dnia 26.02.2021 r.

Cena wywoławcza wynosi:
2 639 299,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć i 00/100 złotych) netto.