Aegis Insolvency Service

AEGIS Insolvency Service sp. z o.o. jest podmiotem profesjonalnie świadczącym usługi wsparcia administracyjno-biurowego interesariuszom postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a w tym zwłaszcza syndykom.

Naszą specjalizacją są skrojone na miarę i dopasowane do różnorodnych oczekiwań i indywidualnych potrzeb zwłaszcza syndykom prowadzącym skomplikowane postępowania upadłościowego ze znaczną liczbą wierzycieli, jak też w postępowaniach konsumenckich.

Jesteśmy w pełni przygotowani na zmiany wchodzące w życie 24.03.2020 r.

KONTAKT

Aegis Insolvency Service sp. z o.o.

Adres: ul. Filipa Eisenberga 11/10, 31-523 Kraków

Telefon: +48 12 222 34 98

Mail: kontakt@aegis.pl

Ogłoszenia

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną ofertę sprzedaży składników masy upadłości – dostępnych w obsługiwanych przez nas postępowaniach:

Ogłoszenie Syndyka o możliwości zakupu pianina

Syndyk masy upadłości Informuje o możliwości zakupu pianina P.F. Welzel, Breslau Cena 1 300,00 zł brutto (do negocjacji). Syndyk oczekuje na oferty pod adresem poczty elektronicznej syndyk@alerion.pl w terminie do dnia 14.05.2021 r. do godziny 20:00. W przypadku...

Syndyk masy upadłości Ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału 1/3 w niezabudowanej nieruchomości – Buczyna

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/3 w niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Buczyna. Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Celem konkursu ofert jest...

Konkurs ofert pisemnych na wybór na wybór nabywcy nieruchomości w miejscowości Ściejowice oraz Charsznica

Konkurs ofert pisemnych na wybór na wybór nabywcy nieruchomości w miejscowości Ściejowice oraz Charsznica

Celem konkursu ofert jest wybór oferty lub ofert zawierających najkorzystniejsze warunki sprzedaży:
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 79, o łącznej powierzchni 0,7500 ha, wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość oraz urządzeniami stanowiącymi odrębny przedmiot własności, położonej w Ściejowicach, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie, prowadzi księgę wieczystą o numerze: KR1K/00016079/9 – za cenę nie niższą niż 790 277,40 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 40/100 groszy), tj. 55% ceny oszacowania;

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 20/2, 20/1, 20/3, o łącznej powierzchni 0,5920 ha, wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, położoną w Charsznicy, dla której Sąd Rejonowy w Miechowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze: KR1M/00004422/4 – za cenę nie niższą niż 139 744,55 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote 55/100 groszy), tj. 55% ceny oszacowania;

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 62/2, o łącznej powierzchni 0,0937 ha, wraz prawem własności urządzenia stanowiącego odrębną nieruchomość, położoną w Ściejowicach, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie, prowadzi księgę wieczystą o numerze: KR1K/00016044/5 – za cenę nie niższą niż 22 990 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy), tj. 55% ceny oszacowania.
Oferty należy składać do Organizatora konkursu, na adres: ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków, w terminie do dnia 23.12.2020 r.