Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziałów w wysokości po ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rabka Zdrój.
Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem konkursu ofert jest sprzedaż prawa własności w postaci 2 (dwóch) udziałów w wysokości po ½ części w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Rabka-Zdój, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 4425/18 oraz 4425/19 o łącznej powierzchni 0,1092 HA, zabudowanych budynkiem mieszkalnym przy ul. Nowy Świat 32 dla której Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Mszanie Dolnej prowadzi księgę wieczystą o nr: NS2L/00020124/5, zwany dalej „Przedmiotem Sprzedaży”:
Cena wywoławcza wynosi:

 • 298 107,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedem 00/100 złotych) za udział Gabriela Kościelniaka (sygn. akt VIII GUp 1037/21/S);
 • 270 357,00 zł (słownie dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem 00/100 złotych) za udział Tomasza Kościelniaka (sygn. akt VIII GUp 814/21/S)

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunki bankowe mas upadłości nr:

 • 91 1090 2590 0000 0001 4902 9450 wadium w wysokości 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy i 00/100 złotych) w terminie do dnia 20.06.2024 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, Udział 1, konkurs ofert Gabriel Kościelniak, VIII GUp 1037/21/S”;
 • 11 1090 2590 0000 0001 4851 0291 wadium w wysokości 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy i 00/100 złotych) w terminie do dnia 20.06.2024 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, Udział 2,konkurs ofert Tomasz Kościelniak, VIII GUp 814/21/S”;

Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 20.06.2024 r. do godziny 17:00.
Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 20.06.2024 r. do godziny 17:00.
Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup udziału w nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Gabriela Kościelniaka, VIII GUp 1037/21/S oraz udziału w nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Tomasza Kościelniaka VIII GUp 814/21/S NIE OTWIERAĆ”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4”, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.
Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 21.06.2024 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz 10:00.

Z operatami szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin nieruchomości) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98) lub na stronie https://aegis.pl

WYMOGI FORMALNE OFERT

Oferta powinna być zaadresowana do Syndyka, sporządzona wyłącznie w języku polskim oraz zawierać następujące elementy:

 1. dane oferenta, tj. imię i nazwisko lub nazwę (firmę), numer PESEL, KRS, NIP, REGON lub inny numer umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferenta, adres zamieszkania lub siedziby oferenta, numer telefonu oraz adres e – mail do kontaktu z oferentem;
 2. wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć,
 3. oferowaną cenę nabycia Przedmiotu Sprzedaży z zastrzeżeniem, iż cena nie może być niższa od Ceny minimalnej. Ponadto w treści złożonej oferty oferent powinien osobno wskazać oferowaną cenę nabycia za Udział 1 (nie niższą niż Cena minimalna Udziału 1) oraz oferowaną cenę nabycia za Udział 2 (nie niższą niż cena minimalna Udziału 2), która łącznie dawała będzie cenę nabycia Przedmiotu Sprzedaży;
 4. wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium,
 5. podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Do oferty należy załączyć:

 1. w przypadku przedsiębiorcy – odpis z CEIDG lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS (informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS) albo odpis z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent oraz odpowiednie zgody wymagane przez prawo lub umowę spółki (statut) lub inny akt o charakterze organizacyjnym oferenta albo oświadczenie oferenta, że zgody takie nie są wymagane,
 2. dowód uiszczenia wadium;
 3. oświadczenie oferenta, że:
  • oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
  • oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;
 4. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika -jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie;
 5. w przypadku cudzoziemców-zezwolenie lub promesę w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oferenta (osób reprezentujących oferenta), zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu;
 7. Wszystkie dokumenty przedstawione wraz z ofertą powinny być przedłożone w oryginałach lub notarialnie poświadczonych odpisach;
 8. Wszystkie dokumenty składane przez cudzoziemców sporządzone w języku obcym powinny być właściwie uwierzytelnione (apostlille) -jeżeli dotyczy oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.