Aktualności, informacje

konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/3 w nieruchomości położonej przy ul. Isep 6 w Krakowie

Celem konkursu ofert jest sprzedaż udziału w wysokości 1/3 w prawie własności do nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 38/6 o powierzchni 0,2672 ha oraz działki ewidencyjnej 38/9 o powierzchni 0,0161 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz mieszkalno – gospodarczym, położonej przy ul. Isep 6 w Krakowie, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00188872/9 zwanego dalej Przedmiotem Sprzedaży.

czytaj dalej