Aktualności, informacje

Ogłoszenie Syndyka o możliwości zakupu pianina

Syndyk masy upadłości Informuje o możliwości zakupu pianina P.F. Welzel, Breslau Cena 2 650,00 zł brutto (do negocjacji). Syndyk oczekuje na oferty pod adresem poczty elektronicznej syndyk@alerion.pl w terminie do dnia 31.03.2021 r. do godziny 20:00. W przypadku...

czytaj dalej

Konkurs ofert pisemnych na wybór na wybór nabywcy nieruchomości w miejscowości Ściejowice oraz Charsznica

Celem konkursu ofert jest wybór oferty lub ofert zawierających najkorzystniejsze warunki sprzedaży:
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 79, o łącznej powierzchni 0,7500 ha, wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość oraz urządzeniami stanowiącymi odrębny przedmiot własności, położonej w Ściejowicach, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie, prowadzi księgę wieczystą o numerze: KR1K/00016079/9 – za cenę nie niższą niż 790 277,40 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 40/100 groszy), tj. 55% ceny oszacowania;

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 20/2, 20/1, 20/3, o łącznej powierzchni 0,5920 ha, wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, położoną w Charsznicy, dla której Sąd Rejonowy w Miechowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze: KR1M/00004422/4 – za cenę nie niższą niż 139 744,55 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote 55/100 groszy), tj. 55% ceny oszacowania;

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 62/2, o łącznej powierzchni 0,0937 ha, wraz prawem własności urządzenia stanowiącego odrębną nieruchomość, położoną w Ściejowicach, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie, prowadzi księgę wieczystą o numerze: KR1K/00016044/5 – za cenę nie niższą niż 22 990 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy), tj. 55% ceny oszacowania.
Oferty należy składać do Organizatora konkursu, na adres: ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków, w terminie do dnia 23.12.2020 r. 

czytaj dalej

konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/5 w nieruchomości położonej w Januszowicach

Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/5 w nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych nr 1/40, 1/41, o łącznej powierzchni 0,2ha, położonej w Januszowicach, gm. Zielonki, w rejonie ulicy Młyńskiej, zabudowanej domkiem letniskowym, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00488402/7. Cena wywoławcza wynosi 7 000,00 zł.

czytaj dalej