Syndyk masy upadłości

zaprasza do udziału w przetargu na nabycie składników masy upadłości

  1. Przedmiotem przetargu jest:
   • nieruchomość położona w Ostrowcu 1a, gm. Chynów, powiat grójecki, stanowiącej działkę nr 8/2, z obrębu 0039 Ostrowiec, zabudowana budynkiem magazynowo-produkcyjnym z częścią socjalno-biurową, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00072117/2 o wartości rynkowej w wysokości 14 735 000,00 zł netto, wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Joannę Bondę (Bonda), posiadającą uprawnienia biegłego sądowego z dnia 20.02.2023 r. (dalej: „Nieruchomość”);
   • ruchomości wchodzące w skład upadłości o łącznej wartości rynkowej 402 664, 30 zł netto, wymienione szczegółowo w Załączniku do opisu i oszacowania wartości ruchomości wg. Wykazu uzupełniającego z dnia 23.05.2022 r., sporządzonego przez mgr inż. Krzysztofa Jankowskiego, posiadającego uprawnienia biegłego sądowego z dnia 22.06.2022 r.– pod: poz. 14; poz. od 17 do 18; poz. 20; poz. 22 oraz ruchomości wchodzące w skład masy upadłości wymienione szczegółowo w Załączniku nr 1 do opisu i oszacowania wartości ruchomości i znaku towarowego, sporządzonego przez mgr inż. Krzysztofa Jankowskiego, posiadającego uprawnienia biegłego sądowego z dnia 15.03.2021 r., wraz z Aneksem nr 1 z dnia 28.04.2021 r. – pod: poz. od 1 do 214; poz. 216; poz. od 219 do 220; poz. 222; poz. 228; poz. 230; poz. od 232 do 242; poz. od 244 do 263; poz. od 265 do 267; poz. 269; poz. od 271 do 356; (dalej łącznie: „Ruchomości”);
   • znak towarowy słowno-graficzny „Fruit Logistics”, zgłoszony w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej pod nr Z.450556 w dniu 16.12.2015 r., wskazany w opisie i oszacowaniu wartości ruchomości i znaku towarowego, sporządzonym przez mgr inż. Krzysztofa Jankowskiego, posiadającego uprawnienia biegłego sądowego z dnia 15.03.2021 r., wraz z Aneksem nr 1 z dnia 28.04.2021 r. o wartości rynkowej w kwocie 1 082,00 zł oraz wartości likwidacyjnej 1,00 zł (dalej: „Znak Towarowy”);
  2. Cena wywoławcza wynosi 12 867 934,36 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery 36/100 złote) netto.
  3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium w wysokości 1.286.793,44 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy 44/100 złote) na rachunek masy upadłości o numerze: 24 1090 1883 0000 0001 4425 9604, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 139/20 – Ostrowiec”.
  4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 2 lutego 2024 roku do godziny 16:00, w Kancelarii Notarialnej Marta Friediger Notariusz, ul. Grunwaldzka 26/1, 31-524 Kraków, lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej, nie zaś data nadania oferty).
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lutego 2024 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1, 26-610 Radom, w sali nr X, o godz. 1200. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów.
  6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w Regulaminie przetargu (aukcji) złożonym przy wniosku Syndyka z dnia 19 września 2023 roku (data nadania wniosku: 19 września 2023 roku), oraz Postanowieniu Sędziego Komisarza z dnia 20 listopada 2023 r. znajdujących się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1, 26-610 Radom, pod sygn. V GUp 139/20.
  7. Informacje odnośnie przetargu (w tym o oględzinach przedmiotu przetargu) uzyskać można także w Biurze Syndyka – Kraków, ul. Filipa Eisenberga 11/1, pod tel. +48 12 889 99 61, e mail: ostrowiec@alerion.pl lub na stronie internetowej www.aegis.pl.

WYMOGI FORMALNE OFERT

 1. Każda oferta powinna być zaadresowana do Syndyka, tj. Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków, sporządzona wyłącznie w języku polskim oraz zawierać:
  • dane oferenta, tj. imię i nazwisko lub nazwę (firmę), numer PESEL, KRS, NIP, REGON lub inny numer umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferenta, adres zamieszkania lub siedziby oferenta, numer telefonu oraz adres e – mail do kontaktu z oferentem;
  • wskazanie Przedmiotu Sprzedaży, którego dotyczy oferta;
  • oferowaną łączną cenę nabycia Przedmiotu Sprzedaży, jak również cenę nabycia poszczególnych składników, tj. Nieruchomości i Ruchomości oraz Znaku Towarowego z zastrzeżeniem, iż łączna cena nie może być niższa od Ceny minimalnej (wywoławczej);
  • podpis(y) oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji.
 2. Do oferty należy dołączyć:
  • aktualny odpis lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oferenta albo aktualny odpis lub wydruk z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent (jeżeli dotyczy);
  • dowód uiszczenia wadium w prawidłowej wysokości;
  • oświadczenie oferenta, że:
   1. oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem przetargu, akceptuje go i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
   2. oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;
   3. oferent zapoznał się z umową najmu części Nieruchomości.
  • w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym przetargu;
  • w przypadku cudzoziemców – zezwolenie lub promesę w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oferenta (osób reprezentujących oferenta), zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu; w przypadku reprezentacji łącznej oświadczenie składa każdy z reprezentantów lub pełnomocników oferenta.
 3. Wszystkie dokumenty przedstawione wraz z ofertą powinny być przedłożone w oryginałach lub notarialnie poświadczonych odpisach.
 4. Wszystkie dokumenty składane przez cudzoziemców powinny być właściwie uwierzytelnione (apostlille) oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 5. Oferta wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 2 powyżej, powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzona dopiskiem „Oferta na zakup składników masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Fruit Logistics sp. z o.o. w upadłości, V GUp 139/20 – NIE OTWIERAĆ”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4, zaadresowanej do tj. Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków z dopiskiem „Oferta na zakup składników masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Fruit Logistics sp. z o.o. w upadłości, V GUp 139/20 – NIE OTWIERAĆ
 6. Termin i miejsce składania ofert: oferty należy złożyć w Kancelarii Notarialnej Notariusz Marty Friediger, ul. Grunwaldzka 26/1, 31-524 Kraków do dnia 2 lutego 2024 r. do godziny 16:00 osobiście albo wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres w/w Kancelarii Notarialnej.
 7. Dla ofert składanych za pomocą listów poleconych, bądź przesyłek kurierskich zastrzega się, że za ofertę złożoną w terminie uważa się taką, która do Kancelarii Notarialnej wskazanej w pkt. 6 wpłynie w terminie wskazanym powyżej.
 8. Oferta niespełniająca wymogów, o których mowa w Regulaminie, a także złożona po terminie, podlega odrzuceniu bez wzywania do uzupełnienia jej braków. Braki oferty lub inne nieścisłości, które można usunąć lub zweryfikować niezwłocznie w zwykłym toku czynności, mogą być uznane przez Syndyka za niewpływające na ważność oferty i niestanowiące podstaw do jej odrzucenia.