Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Fruit Logistics sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ostrowcu. Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Celem konkursu ofert jest sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy upadłości i objętych spisem inwentarza, tj.:

 1. Przyczepa Koagel, rok produkcji 2002, VIN: WK0AWE01820796836, nr rej. WPI 3583A łącznie z zabudową BDF typ plandeka – 13 099,05 zł;
 2. Wózek paletowy marki Linde model T-20, T20 W4X131E02628, rok prod. 2014 z ładowarką – 6 088,50 zł,
 3. Wózek paletowy marki Linde model T-20, T20 W4X131E02634 – 1 968,00 zł;
 4. Wózek paletowy marki Linde model T-20, T20 W4X131D02001 – 1 968,00 zł;
 5. Wózek paletowy marki Linde model T-20, T20 W4X131E02626 – 1 968,00 zł;
 6. Wózek paletowy marki Linde model T-20, T20R W4X140P00038, rok prod. 2003 – 1 968,00 zł;
 7. Wózek paleciak ręczny – 92,25 zł;
 8. Wózek paleciak ręczny EOSLIFT – 92,25 zł;
 9. Wózek paletowy AC-HAND – 344,40 zł;
 10. Konstrukcja żelbetonowa – 195 szt. – 53 966,25 zł (tj. 276,75 zł za szt.);
 11. Skrzyniopalety – 295 szt. 52 613,25 zł (tj. 178,35 zł za szt.);
 12. Skrzyniopalety plastikowe nieszczelne – 42 szt. – 7 490,70 zł (tj. 178,35 zł za szt.);
 13. Skrzyniopalety plastikowe – 4 szt. – 713,40 zł (tj. 178,35 zł zł za szt.);

Łącznie dalej jako „Przedmiot Sprzedaży”.

Podane ceny minimalne zawierają podatek od towarów i usług.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości stanowiącej 10% ceny minimalnej. Wpłacone przez oferenta wadium jest nieoprocentowane.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 24 1090 1883 0000 0001 4425 9604, prowadzony przez Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, w tytule przelewu podając: „wadium, konkurs ofert Fruits Logistics, V GUp 139/20” oraz dokładne oznaczenie Ruchomości, której dotyczy dokonana wpłata wadium (nazwa, rok produkcji, nr seryjny, pozycja ogłoszenia).

Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Bagno 2/69, 00-112 Warszawa) w terminie do dnia 05.12.2023 r. do godziny 16:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 05.12.2023 r. do godziny 16:00.
Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 06.12.2023 r. w Kancelarii Syndyka ((ul. Bagno 2/69, 00-112 Warszawa)) o godz. 10:30.
Z operatami szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o wymogach formalnych ofert oraz o terminie oględzin ruchomości) w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Bagno 2/69, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98) lub na stronie internetowej www.aegis.pl.

WYMOGI FORMALNE OFERT

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup Ruchomości w postępowaniu upadłościowym Fruit Logistics sp. z o.o. w upadłości, V GUp 139/20”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka. Oferta powinna być zaadresowana do Syndyka, zawierać numer KRS, NIP, REGON lub inny numer umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferenta, sporządzona być wyłączenie w języku polskim oraz zawierać następujące elementy:

 1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e-mail (w przypadku niewskazania przez oferenta adresu e-mail w ofercie, nie zostanie on zawiadomiony o wynikach konkursu, jak również nie zostanie zawiadomiony i dopuszczony do aukcji, w przypadku jej zarządzenia), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna);
 2. wskazanie Przedmiotu Sprzedaży, którego dotyczy oferta;- z podaniem dokładnego oznaczenia Ruchomości, której dotyczy dokonana wpłata wadium (nazwa, rok produkcji, nr seryjny, pozycja ogłoszenia), a w przypadku ruchomości wskazanych pod poz. 10 – 13 także ilość ruchomości objętych ofertą;
 3. oferowaną cenę (brutto) nabycia Przedmiotu Sprzedaży z zastrzeżeniem, iż cena nie może być niższa od ceny minimalnej ze wskazaniem ceny za każdą pozycję na którą jest składana oferta, a w przypadku ruchomości wskazanych pod poz. 10 – 13 także cenę jednostkową i łączną;
 4. podpis(y) oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny odpis lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oferenta albo aktualny odpis lub wydruk z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent (jeżeli dotyczy);
 2. dowód uiszczenia wadium;
 3. oświadczenie oferenta, że:
  • oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem sprzedaży, akceptuje go i nie wnosi do niego zastrzeżeń;
  • oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Ruchomości stanowiącej przedmiot oferty i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z opisem i oszacowaniem dla niej sporządzonym;
 4. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w formie pisemnej o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oferenta (osób reprezentujących oferenta), zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu; w przypadku reprezentacji łącznej oświadczenie składa każdy z reprezentantów lub pełnomocników oferenta.

Wszystkie dokumenty przedstawione wraz z ofertą powinny być przedłożone w oryginałach lub notarialnie poświadczonych odpisach. Wszystkie dokumenty składane przez cudzoziemców powinny być właściwie uwierzytelnione (apostlille) oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

FOTOGRAFIE