Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Fruit Logistics sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ostrowcu. Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Celem konkursu ofert jest sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy upadłości i objętych spisem inwentarza, tj.:

 1. Samochód ciężarowy marki Mercedes Benz / MBPL Atego, rok produkcji 2013, VIN: WDB9702571L824469, nr rej. WGR LH06 – 121 770,00 zł;
 2. Przyczepa PLANDEX PT018 (2013), VIN: SU9PT018BD4PL1010, nr rej. WI 954AV łącznie z zabudową BDF typu chłodnia – 26 445,00 zł;
 3. Przyczepa Koagel, rok produkcji 2002, VIN: WK0AWE01820796836, nr rej. WPI 3583A łącznie z zabudową BDF typ plandeka – 20 295,00 zł;
 4. Ładowarka marki Weidemann model 1770 CX50 łącznie z Pług do śniegu typ PV-1700, marki Kacper oraz Zamiatarka zawieszana typ ZM 1600, rok. prod. 2014 – 149 814,00 zł;
 5. Wózek widłowy spalinowy – gaz, Linde, H16T-01 H2X391D03207, rok prod. 2013 – 24 477,00 zł;
 6. Wózek widłowy spalinowy – gaz, Linde, H16T-01 H2X391D03194, rok prod. 2013 – 24 477,00 zł;
 7. Wózek widłowy elektryczny , Linde, E14-01 H2X386D09632, rok prod. 2013 – 12 177,00 zł;
 8. Wózek widłowy elektryczny , Linde, E14-01 H2X386009679, rok prod. 2013 – 12 177,00 zł;
 9. Wózek widłowy elektryczny , Linde, E14-01 H2X386D09658, rok prod. 2013 – 12 177,00 zł;
 10. Wózek widłowy elektryczny , Linde, E14-01 H2X386D09612, rok prod. 2013 z ładowarką – 12 177,00 zł;
 11. Wózek widłowy elektryczny , Linde, E14-01 H2X386D09698, rok prod. 2013 z ładowarką – 12 177,00 zł;
 12. Wózek paletowy marki Linde model T-16, T16 W41152C08912 – 3 936,00 zł;
 13. Wózek paletowy marki Linde model T-20, T20 W4X131E02628, rok prod. 2014 z ładowarką – 12 177,00 zł,
 14. Wózek paletowy marki Linde model T-20, T20 W4X131E02634 – 3 936,00 zł;
 15. Wózek paletowy marki Linde model T-20, T20 W4X131D02001 – 3 936,00 zł;
 16. Wózek paletowy marki Linde model T-20, T20 W4X131E02626 – 3 936,00 zł;
 17. Wózek paletowy marki Linde model T-20, T20R W4X140P00038, rok prod. 2003 – 3 936,00 zł;
 18. Urządzenie myjące do posadzki Lavor nr 226 PAR/X – 246,00 zł;
 19. Wózek paleciak ręczny – 184,50 zł;
 20. Wózek paleciak ręczny EOSLIFT – 184,50 zł;
 21. Wózek paletowy AC-HAND – 688,80 zł;
 22. Prostownik model HP48T060S – 246,00 zł;
 23. Prostownik model HP48T050S – 246,00 zł;
 24. Konstrukcja żelbetonowa – 195 szt. – 107 932,50 zł (tj. 553,50 zł za szt.);
 25. Skrzyniopalety – 295 szt. 105 226,50 zł (tj. 356,70 zł za szt.);
 26. Skrzyniopalety plastikowe typu kisten – 13 szt. – 4 637,10 zł (tj. 356,70 zł za szt.);
 27. Skrzyniopalety plastikowe nieszczelne – 42 szt. – 14 981,40 zł (tj. 356,70 zł za szt.);
 28. Skrzyniopalety plastikowe – 4 szt. – 1 426,80 zł (tj. 356,70 zł za szt.);
 29. Skrzyniopalety plastikowe w kolorze zielonym z napisem Fruit Logistics – 138 szt. – 32 250,60 zł (tj. 233,70 zł za szt.).

Łącznie dalej jako „Przedmiot Sprzedaży”.

Podane ceny minimalne zawierają podatek od towarów i usług.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości stanowiącej 10% ceny minimalnej. Wpłacone przez oferenta wadium jest nieoprocentowane.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 24 1090 1883 0000 0001 4425 9604, prowadzony przez Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, w tytule przelewu podając: „wadium, konkurs ofert Fruits Logistics, V GUp 139/20” oraz dokładne oznaczenie Ruchomości, której dotyczy dokonana wpłata wadium (nazwa, rok produkcji, nr seryjny, pozycja ogłoszenia).

Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Bagno 2/69, 00-112 Warszawa) w terminie do dnia 05.10.2023 r. do godziny 12:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 05.10.2023 r. do godziny 12:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup Ruchomości w postępowaniu upadłościowym Fruit Logistics sp. z o.o. w upadłości, V GUp 139/20”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.
Oferta powinna być zaadresowana do Syndyka, zawierać numer KRS, NIP, REGON lub inny numer umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferenta, sporządzona być wyłączenie w języku polskim oraz zawierać następujące elementy:

 1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e-mail (w przypadku niewskazania przez oferenta adresu e-mail w ofercie, nie zostanie on zawiadomiony o wynikach konkursu, jak również nie zostanie zawiadomiony i dopuszczony do aukcji, w przypadku jej zarządzenia), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna);
 2. wskazanie Przedmiotu Sprzedaży, którego dotyczy oferta;- z podaniem dokładnego oznaczenia Ruchomości, której dotyczy dokonana wpłata wadium (nazwa, rok produkcji, nr seryjny, pozycja ogłoszenia), a w przypadku ruchomości wskazanych pod poz. 24 – 29 także ilość ruchomości objętych ofertą;
 3. oferowaną cenę (brutto) nabycia Przedmiotu Sprzedaży z zastrzeżeniem, iż cena nie może być niższa od ceny minimalnej a w przypadku ruchomości wskazanych pod poz. 24 – 29 także cenę jednostkową i łączną;
 4. podpis(y) oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny odpis lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oferenta albo aktualny odpis lub wydruk z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent (jeżeli dotyczy);
 2. dowód uiszczenia wadium;
 3. oświadczenie oferenta, że:
  • oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem sprzedaży, akceptuje go i nie wnosi do niego zastrzeżeń;
  • oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Ruchomości stanowiącej przedmiot oferty i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z opisem
   i oszacowaniem dla niej sporządzonym;
 4. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w formie pisemnej o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oferenta (osób reprezentujących oferenta), zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu; w przypadku reprezentacji łącznej oświadczenie składa każdy z reprezentantów lub pełnomocników oferenta.

Wszystkie dokumenty przedstawione wraz z ofertą powinny być przedłożone w oryginałach lub notarialnie poświadczonych odpisach.
Wszystkie dokumenty składane przez cudzoziemców powinny być właściwie uwierzytelnione (apostlille) oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 05.10.2023 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Bagno 2/69, 00-112 Warszawa) o godz. 12:30.
Z operatami szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin ruchomości) w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Bagno 2/69, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98).

Regulamin sprzedaży ruchomości

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Opis i oszacowanie wartości ruchomości z dnia 15.03.2021 r.

Opis i oszacowanie wartości ruchomości z dnia 22.06.2022 r.

Opinia o wartości z dnia 15.03.2021 r. (str. 26) – dot. przyczepy Plandex

Opinia o wartości samochodu i przyczepy Koegel

informacja z serwisu historiapojazdu.gov.pl – przyczepa Plandex

informacja z serwisu historiapojazdu.gov.pl – przyczepa Koegel

informacja z serwisu historiapojazdu.gov.pl – samochód ciężarowy