Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy ruchomości – ruchomości – wchodzących w skład masy upadłości Marty Mazurek i Piotra Mazurek. Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Celem konkursu ofert jest sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy upadłości i objętych spisem inwentarza, tj.:

 • Rusztowanie budowlane;
 • Podnośnik koszowy Niftylift;
 • Pług skibowy;
 • Brony;
 • Szlifierka kątowa Dewalt;
 • Agregat prądotwórczy Honda EM 5550 CXS;
 • Pompa do iniekcji Izo Plusa 500;
 • Szlifierka kątowa akumulatorowa Makita;
 • Wiertarka Bosch;
 • Wiertarka Macallister;
 • Piła do glazury Dedra;
 • Wiertarka Bosch; Odkurzacz Karcher MV3;
 • Opalarka Sparky;
 • Betoniarka Agro-Wikt 1601;
 • Betoniarka duża;
 • Opalarkia Verto;
 • Drewno konstrukcyjne;

Łącznie dalej jako „Przedmiot Sprzedaży”.
Cena wywoławcza wynosi 36 289,50 zł. Przedmiot sprzedaży sprzedawany jest łącznie – brak możliwości zakupu poszczególnych przedmiotów.
Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości stanowiącej 10% ceny wywoławczej Przedmiotu Sprzedaży tj. 3 628,95 zł. Wpłacone przez oferenta wadium jest nieoprocentowane.
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o nr 36 1090 7590 0000 0001 4737 8433, prowadzony przez Santander Bank Posla S.A., w tytule przelewu podając: „wadium, konkurs ofert Marty Mazurek oraz Piotra Mazurek, VIII GUp 895/20/S, Ruchomości”.
Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 29.06.2023 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 29.06.2023 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup Ruchomości w postępowaniu upadłościowym Marty Mazurek oraz Piotra Mazurek, VIII GUp 895/20/S”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.
Oferta powinna być zaadresowana do Syndyka, zawierać numer KRS, NIP, REGON lub inny numer umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferenta, sporządzona być wyłączenie w języku polskim oraz zawierać następujące elementy:

 1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e-mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna);
 2. konkretne wskazanie Ruchomości, której dotyczy oferta;
 3. oferowaną łączną cenę nabycia Przedmiotu Sprzedaży, z zastrzeżeniem, iż cena nie może być niższa od ceny minimalnej;
 4. podpis(y) oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny odpis lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oferenta albo aktualny odpis lub wydruk z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent (jeżeli dotyczy);
 2. dowód uiszczenia wadium;
 3. oświadczenie oferenta, że:
  • oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem sprzedaży, akceptuje go i nie wnosi do niego zastrzeżeń;
  • oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Ruchomości stanowiącej przedmiot oferty i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z opisem
   i oszacowaniem dla niej sporządzonym;
 4. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w formie pisemnej o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oferenta (osób reprezentujących oferenta), zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu; w przypadku reprezentacji łącznej oświadczenie składa każdy z reprezentantów lub pełnomocników oferenta.

Wszystkie dokumenty przedstawione wraz z ofertą powinny być przedłożone w oryginałach lub notarialnie poświadczonych odpisach.
Wszystkie dokumenty składane przez cudzoziemców powinny być właściwie uwierzytelnione (apostlille) oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 30.06.2023 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 12:00.
Z operatami szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin ruchomości) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98).

Regulamin konkursu ofert

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

Wyciąg z opinii o wartości ruchomości

Wyciąg z opinii o wartości rusztowania