Syndyk masy upadłości
sprzeda hotel w Złockie (gm. Muszyna)

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Celem konkursu ofert jest sprzedaż:

 • Prawa własności położonego w miejscowości Złockie, gmina Muszyna, zwartego kompleksu nieruchomości gruntowych, zabudowanego budynkiem o funkcji hotelowej – „Hotel Beata ***” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na który składa się:
  1. działka nr 279 o pow. 843 m2, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00025003/0;
  2. działka nr 405 o pow. 1533 m2, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00012387/1;
  3. działka nr 280/3 o pow. 883 m2, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00011778/2;
  4. działka nr 208/4 o pow. 833 m2, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00011779/9;
  5. działka nr 280/5 o pow. 311 m2, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00011780/9.
 • Prawa własności ruchomości wchodzących w skład masy upadłości, stanowiących wyposażenie hotelu – szczegółowo wymienione w opinii rzeczoznawczy Pawła Pomarańskiego z dnia 08.02.2021 r., wskazane pod pozycją 4.5 spisu inwentarza;
 • Prawa własności wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład masy upadłości w postaci programów komputerowych Info Service „Hotel in W” i Info Service „Kasa in W”, domeny internetowej: beata.com.pl oraz znaku słowno-graficznego: „Hotel Beata ***” – wskazanych w opinii biegłego Sądowego Leszka Olszewskiego z dnia 26.02.2021 r.

zwane dalej łącznie „Przedmiotem Sprzedaży”.
Cena wywoławcza wynosi:
2 639 299,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć i 00/100 złotych) netto.
W przypadku, gdyby Przedmiot sprzedaży lub jego część podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wskazana wyżej Cena minimalna zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług w aktualnie obowiązującej wysokości.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości nr 98 1050 1849 1000 0022 2336 7851, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A., wadium w wysokości 263 929,90 zł (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć i 90/100 złotych) w terminie do dnia 12.01.2023 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Beata Lisowska Hotel Beata, Muszyna Złockie VIII GUp 400/20”.
Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 12.01.2023 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 12.01.2023 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup mienia wchodzącego w skład masy upadłości Beaty Lisowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Hotel Beata *** w upadłości”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4”, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.
Oferta powinna być zaadresowana do Syndyka oraz sporządzona być wyłączenie w języku polskim oraz zawierać następujące elementy jak też zawierać:

 1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), numer KRS, NIP, REGON lub inny numer umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferenta, wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna),
 2. wskazanie Przedmiotu Sprzedaży, którego dotyczy oferta,
 3. oferowaną łączną cenę nabycia Przedmiotu Sprzedaży, jak również cenę nabycia poszczególnych składników składających się na Przedmiot sprzedaży, z zastrzeżeniem, iż cena nie może być niższa od ceny minimalnej,
 4. podpis(y) oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny odpis lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oferenta albo aktualny odpis lub wydruk z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent (jeżeli dotyczy);
 2. dowód uiszczenia wadium;
 3. oświadczenie oferenta, że:
  • oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem sprzedaży, akceptuje go i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
  • oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;
  • oferent zapoznał się z umową dzierżawy z dnia 25.06.2021 r. zawartą pomiędzy Syndykiem a spółką Klimek SPA spółka jawna z siedzibą w Złockiem, NIP: 7343266037.
 4. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie;
 5. w przypadku cudzoziemców – zezwolenie lub promesę w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oferenta (osób reprezentujących oferenta), zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu; w przypadku reprezentacji łącznej oświadczenie składa każdy z reprezentantów lub pełnomocników oferenta.

Wszystkie dokumenty przedstawione wraz z ofertą powinny być przedłożone w oryginałach lub notarialnie poświadczonych odpisach.
Wszystkie dokumenty składane przez cudzoziemców powinny być właściwie uwierzytelnione (apostlille) oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 13.01.2023 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 13:00.
Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin nieruchomości) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98) lub na stronie https://aegis.pl

Regulamin konkursu ofert

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu ofert

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu ofert

Wyciąg z opinii o wartości nieruchomości

Wyciąg z opinii o wartości ruchomości

Wyciąg z opinii o wartości WNiP