Syndyk masy upadłości Marcina Sadowskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na zbycie należności wchodzących w skład masy upadłości.
Przedmiotem sprzedaży są:

    1. Należności od spółki Re-Bau sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000138514) z tytułu kaucji stanowiącej zabezpieczenie usuwania wad i usterek wynikającej z umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych, o wartości nominalnej 30 500,00 zł. Termin wymagalności: 31.11.2023 r.;
    2. Należności od spółki Re-Bau sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000138514) z tytułu kaucji stanowiącej zabezpieczenie usuwania wad i usterek wynikającej z umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych, o wartości nominalnej 23 250,00 zł. Termin wymagalności: 31.07.2024 r.;
    3. Należności od spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe PROMEROL S.A. z siedzibą w Kryspinowie (KRS: 0000080106) z tytułu kaucji stanowiącej zabezpieczenie usuwania wad i usterek wynikającej z umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych, o wartości nominalnej 22 560,00 zł. Termin wymagalności: 31.12.2022 r.;

Przedmiot sprzedaży sprzedawany jest łącznie.
Cena wywoławcza na nabycie przedmiotów sprzedaży wynosi 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych i 00/100).
Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości nr 53 1090 2590 0000 0001 4920 5801, wadium w wysokości 700,00 zł (siedemset złotych i 00/100) w terminie do dnia 22.09.2022 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Marcin Sadowski, VIII GUp 1054/21/S”.
Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 22.09.2022 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 22.09.2022 r. do godziny 17:00. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą udziałów ponosi nabywca.
Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.
Oferta powinna zawierać następujące elementy:
1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna);
2. wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć;
3. proponowaną łączną cenę nabycia;
4. dowód uiszczenia wadium;
5. wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium;
6. oświadczenie oferenta, że jest mu znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatami szacunkowymi Przedmiotu Sprzedaży;
7. podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 23.09.2022 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Syndyka przy ul. Filipa Eisenberga 11/1 w Krakowie.