Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy prawa własności do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 29 położonego w Krakowie przy ul. Kordiana 64B wraz z udziałem w gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste stanowiącym drogę.
Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem konkursu ofert jest sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 29 położonego w Krakowie przy ul. Kordiana 64B składającego się z 3 pokoi, łazienki, korytarza oraz przedpokoju z aneksem kuchennym o łącznej powierzchni 52,35 m2 wraz z balkonem o powierzchni 3m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00393120/3, zwany dalej „Lokal” wraz z udziałem w wysokości 5535/1062613 w prawie użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego urządzeniem(droga), dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza
w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00393152/6, zwany dalej „Droga”
– zwane dalej łącznie „Przedmiotem Sprzedaży”.
Przedmiot sprzedaży sprzedawany jest łącznie, nie ma możliwości złożenia oferty na niektóre tylko Składniki Sprzedaży.
Cena wywoławcza wynosi:

 • 410 529,00 zł (czterysta dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć 00/100 złotych) za Lokal;
 • 4 921,00 zł (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden 00/100 złotych) za Drogę,

tj. łącznie 415 450 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100 złotych) brutto.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości o nr: 86 1090 2590 0000 0001 4761 6929, wadium w wysokości 41 545 zł (czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści pięć złote i 00/100) w terminie do dnia 01.09.2022 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Adriana Groń, VIII GUp 193/21/S”.
Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do 01.09.2022 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 01.09.2022 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Adriany Groń, VIII GUp 193/21/S – NIE OTWIERAĆ”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.
Oferta powinna zawierać następujące elementy:

 1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna);
 2. wskazanie Przedmiotu sprzedaży, którego dotyczy oferta;
 3. proponowaną cenę nabycia (z podaniem ceny za Lokal i ceny za Drogę), nie niższą od ceny wywoławczej;
 4. wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium;
 5. podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji).

Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny odpis lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk z innego rejestru, do którego wpisany jest uczestnik konkursu albo odpis z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent {jeżeli dotyczy);
 2. dowód uiszczenia wadium;
 3. oświadczenie oferenta, że:
  • oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje go i nie wnosi do niego zastrzeżeń;
  • oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;
  • w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w oryginale lub uwierzytelnionej kopii o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie.
 4. w przypadku cudzoziemców – zezwolenie lub promesę w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oferenta (osób reprezentujących oferenta), zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu; w przypadku reprezentacji łącznej oświadczenie składa każdy z reprezentantów lub pełnomocników oferenta.

Wszystkie dokumenty przedstawione wraz z ofertą powinny być przedłożone w oryginałach lub notarialnie poświadczonych odpisach.

Wszystkie dokumenty składane przez cudzoziemców powinny być właściwie uwierzytelnione (apostlille) oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 02.09.2022 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 13:00.
Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin nieruchomości) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98) lub na stronie internetowej: https://aegis.pl/

Regulamin sprzedaży

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Wyciąg z operatu – lokal

Wyciąg z operatu – droga