Syndyk masy upadłości

Informuje o możliwości zakupu pakietu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt: VIII GUp 405/20.
Przedmiotem sprzedaży jest:

  1. Wierzytelność w kwocie 4 369,27 zł przysługującej upadłemu na podstawie Nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Miechowie o sygn. akt: I Nc 597/19 wraz z nadaną w dniu 04.11.2019 r. klauzulą wykonalności. Na podstawie tytułu wykonawczego prowadzone było postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Krzysztofa Przybyłę do sygn. akt: Km 561/21, postępowanie zostało umorzone wobec bezskuteczności egzekucji;
  2. Wierzytelność w kwocie 4 416,41 zł przysługującej upadłemu na podstawie Nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Miechowie o sygn. akt: I Nc 340/19 wraz z nadaną w dniu 04.11.2019 r. klauzulą wykonalności. Na podstawie tytułu wykonawczego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Pawła Tyliszczaka do sygn. akt: Km 1256/21, postępowanie aktualnie pozostaje w toku;
  3. Wierzytelność w kwocie 5 050,23 zł przysługującej upadłemu na podstawie Nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Miechowie o sygn. akt: I Nc 339/19 wraz z nadaną w dniu 04.11.2019 r. klauzulą wykonalności. Na podstawie tytułu wykonawczego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Pawła Tyliszczaka do sygn. akt: Km 1194/21, postępowanie aktualnie pozostaje w toku;
  4. Wierzytelność w kwocie 5 151,45 zł przysługującej upadłemu na podstawie Nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Miechowie o sygn. akt: I Nc 139/19 wraz z nadaną w dniu 04.06.2019 r. klauzulą wykonalności. Na podstawie tytułu wykonawczego prowadzone było postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Dorotę Tymińską do sygn. akt: Km 866/21. Ogłoszono upadłość dłużniczki, wierzytelność nie została zgłoszona ze względu na niezasadność ponoszenia opłaty o której mowa w art. 235 ust. 1 prawa upadłościowego;

Przedmiot sprzedaży sprzedawany jest łącznie.
Cena wywoławcza na nabycie przedmiotów sprzedaży wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100).
Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości nr 13 2490 0005 0000 4000 1160 2656, wadium w wysokości 100,00 zł (sto złotych i 00/100) w terminie do dnia 18.08.2022 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Marcin Janczyka, VIII GUp 405/20/S”.
Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 18.08.2022 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 18.08.2022 r. do godziny 17:00. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą udziałów ponosi nabywca.
Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.
Oferta powinna zawierać następujące elementy:
1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna);
2. wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć;
3. proponowaną łączną cenę nabycia;
4. dowód uiszczenia wadium;
5. wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium;
6. oświadczenie oferenta, że jest mu znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatami szacunkowymi Przedmiotu Sprzedaży;
7. podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 19.08.2022 r. o godz. 14:30 w Kancelarii Syndyka przy ul. Filipa Eisenberga 11/1 w Krakowie.