Syndyk masy upadłości

Marka Batko – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na zbycie udziałów w spółkach wchodzących w skład masy upadłości.
Przedmiotem sprzedaży jest:

  1. 50 udziałów w spółce WWW.KRAKVET.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000711824;
  2. 100 udziałów w spółce ŚWIAT KARM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS:0000614928;
  3. 100 udziałów w spółce „SENDFAST” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000413215;
  4. 100 udziałów w spółce SENDELLO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000663025;
  5. 100 udziałów w spółce PETPHARMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000469132;
  6. 100 udziałów w spółce PETFAMILY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000657018;
  7. 100 udziałów w spółce OPTI BITE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000678786;
  8. 100 udziałów w spółce MJ GOODS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000664625;
  9. 100 udziałów w spółce MARKETING SYNERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000664579;
  10. 300 udziałów w spółce KRAKVET.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, KRS: 0000558150;
  11. całość ogółu praw i obowiązków w spółce KRAKVET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, KRS: 0000360545;
  12. 100 udziałów w spółce KRAKVET SHOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000658399;
  13. 100 udziałów w spółce DIAMENTIQ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000613677;
  14. 100 udziałów w spółce AQUAPROANIMALE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000608243.

  Przedmiot sprzedaży sprzedawany jest łącznie.
  Cena wywoławcza na nabycie przedmiotów sprzedaży wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100).
  Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości nr 51 1090 1665 0000 0001 4876 8778, wadium w wysokości 100,00 zł (sto złotych i 00/100) w terminie do dnia 08.07.2022 r. do godziny 12:00. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Marek Batko, VIII GUp 897/21/S”.
  Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 08.07.2022 r. do godziny 12:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 08.07.2022 r. do godziny 12:00. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą udziałów ponosi nabywca.
  Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.

  Oferta powinna zawierać następujące elementy:

  1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna);
  2. wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć;
  3. proponowaną łączną cenę nabycia;
  4. dowód uiszczenia wadium;
  5. wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium;
  6. oświadczenie oferenta, że jest mu znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatami szacunkowymi Przedmiotu Sprzedaży oraz, że oferent zobowiązuje się pokryć w całości koszty zawarcia umowy sprzedaży;
  7. podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

  Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 08.07.2022 r. o godz. 12:30 w Kancelarii Syndyka przy ul. Filipa Eisenberga 11/1 w Krakowie.