Syndyk masy upadłości
ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy 3 (trzech) lokali mieszkalnych.
Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem konkursu ofert jest sprzedaż:

 • nieruchomości lokalowej I o powierzchni 47,66 m2, położonej przy ul. Ludwika Nabielaka 24 (niski parter) w miejscowości Kraków, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00049769/8;
 • nieruchomości lokalowej II o powierzchni 44,45 m2, położonej przy ul. Ludwika Nabielaka 24 (wysoki parter) w miejscowości Kraków, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00049770/8;
 • nieruchomości lokalowej III o powierzchni 44,48 m2, położonej przy ul. Ludwika Nabielaka 24 (I piętro) w miejscowości Kraków, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00049771/5

– zwanych dalej łącznie „Przedmiotem Sprzedaży”.
Przedmiot Sprzedaży jest sprzedawany łącznie – niedopuszczalne jest złożenie oferty na poszczególne składniki Przedmiotu Sprzedaży.

Cena wywoławcza wynosi łącznie 646 624,00 zł, tj.:

  • 220 888,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem 00/100 złotych), dla nieruchomości lokalowej I, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KR1P/00049769/8;
  • 214 154,00 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 00/100 złote), dla nieruchomości lokalowej II, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KR1P00049770/8;
  • 211 582,00 zł (słownie: dwieście jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa 00/100 złote), dla nieruchomości lokalowej III, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KR1P00049771/5.

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości nr 22 2490 0005 0000 4000 8621 1402, wadium w wysokości 64 662,40 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa 40/100 złote) w terminie do dnia 26.05.2022 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Piotr Orczyk, VIII GUp 587/20/S”.

  Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 26.05.2022 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 26.05.2022 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Piotra Orczyka, VIII GUp 587/20 – NIE OTWIERAĆ”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4”, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.

  Oferta powinna zawierać następujące elementy:

  1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna),
  2. wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć,
  3. oferowaną łączną cenę nabycia Przedmiotu Sprzedaży, jak również cenę nabycia poszczególnych składników składających się na Przedmiot sprzedaży, z zastrzeżeniem, iż cena nie może być niższa od ceny minimalnej,
  4. wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium,
  5. podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

  Do oferty należy załączyć:

  1. w przypadku przedsiębiorcy – odpis z CEIDG lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS (informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS) albo odpis z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent oraz odpowiednie zgody wymagane przez prawo lub umowę spółki (statut) lub inny akt o charakterze organizacyjnym oferenta albo oświadczenie oferenta, że zgody takie nie są wymagane,
  2. dowód uiszczenia wadium;
  3. oświadczenie oferenta, że:
   • oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
   • oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;
  4. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w oryginale lub uwierzytelnionej kopii o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie;
  5. w przypadku cudzoziemców – zezwolenie lub promesę w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

  Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

  Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 27.05.2022 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 13:30.

  Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin nieruchomości) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98) lub na stronie https://aegis.pl

Regulamin konkursu ofert

Wyciąg z opinii o wartości lokali