Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy ruchomości. Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Celem konkursu ofert jest sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy upadłości i objętych spisem inwentarza, tj.:

 1. Koparko-ładowarki Caterpillar 428E, rok produkcji: 2010, Nr seryjny: CAT0428ECDPH01334. Cena wywoławcza wynosi 130 000,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 1”;
 2. Koparki kołowej Caterpillar M315D, rok produkcji: 2009, Nr seryjny: CATM315DCW5M00634. Cena wywoławcza wynosi 201 200,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 2”;
 3. Koparki kołowej HITACHI ZX210W-3, rok produkcji: 2012, Nr VIN: JK6CJA04C00020119. Cena wywoławcza wynosi 198 600,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 3”;
 4. Koparki gąsienicowej HITACHI ZX350LCN-3, rok produkcji: 2012, Nr seryjny: HCMBFP00A00059415. Cena wywoławcza wynosi 201 700,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 4”;
 5. Spycharki gąsienicowej CATERPILLAR D6N XL wraz z zainstalowanym systemem sterowania 2D Mikrofyn, rok produkcji 2010, Nr PIN: CAT00D6NTMLW00271, Cena wywoławcza wynosi 299 600,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 5”;
 6. Koparki gąsienicowej HITACHI ZX350LC-5B, rok produkcji: 2012, Nr seryjny: HCMDDD50T00070007. Cena wywoławcza wynosi 197 400,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 6”;
 7. Koparki gąsienicowej HITACHI ZX350LC, rok produkcji: 2012, Nr seryjny: HCMBFP00L00059027. Cena wywoławcza wynosi 197 000,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 8”;

Łącznie w dalszej treści jako „Przedmiot sprzedaży”
W konkursie ofert możliwe jest złożenie oddzielnych ofert na poszczególne maszyny – z zastrzeżeniem, że ten sam oferent może złożyć ofertę na więcej niż jedną maszynę.
Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości stanowiącej 10% ceny wywoławczej każdej Maszyny stanowiącej przedmiot oferty. Wpłacone przez oferenta wadium jest nieoprocentowane. W przypadku złożenia przez tego samego oferenta oferty na więcej niż jedną Maszynę, należy dokonać osobnych wpłat wadium na każdą konkretną Maszynę.
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o nr 71 2490 0005 0000 4520 8495 9392, prowadzony przez Alior Bank S.A., w tytule przelewu podając: „wadium, konkurs ofert DSBUD sp. z o.o. w upadłości, VIII GUp 1026/21/S” oraz dokładne oznaczenie Maszyny, której dotyczy dokonana wpłata wadium (Maszyna nr __, nazwa, rok produkcji, nr seryjny).

Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 5 maja 2022 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 5 maja 2022 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup składników masy upadłości w postępowaniu upadłościowym spółki DSBUD sp. z o.o. w upadłości”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.

Oferta powinna być zaadresowana do Syndyka, zawierać numer KRS, NIP, REGON lub inny numer umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferenta, sporządzona być wyłączenie w języku polskim oraz zawierać następujące elementy:

 1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna),
 2. konkretne wskazanie Maszyny, której dotyczy oferta,
 3. oferowaną łączną cenę nabycia Przedmiotu Sprzedaży, jak również cenę nabycia poszczególnych Maszyn składających się na Przedmiot sprzedaży, z zastrzeżeniem, iż cena nie może być niższa od ceny minimalnej,
 4. podpis(y) oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Do oferty należy załączyć:

  1. aktualny odpis lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oferenta albo aktualny odpis lub wydruk z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent (jeżeli dotyczy);
  2. dowód (dowody) uiszczenia wadium;
  3. oświadczenie oferenta, że:
   • oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem sprzedaży, akceptuje go i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
   • oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Ruchomości stanowiącej przedmiot oferty i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z opisem i oszacowaniem dla niej sporządzonym;
  4. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w formie pisemnej o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie;
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oferenta (osób reprezentujących oferenta), zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu; w przypadku reprezentacji łącznej oświadczenie składa każdy z reprezentantów lub pełnomocników oferenta.

Wszystkie dokumenty przedstawione wraz z ofertą powinny być przedłożone w oryginałach lub notarialnie poświadczonych odpisach.
Wszystkie dokumenty składane przez cudzoziemców powinny być właściwie uwierzytelnione (apostlille) oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 6 maja 2022 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 13:00.
Z operatami szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin nieruchomości) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98) lub na stronie https://aegis.pl

Terminy oględzin maszyn:

I termin oględzin w dniu 21 kwietnia 2022 r. w godzinach 10 do 12 Kraków oraz 13 do 15 Chrzanów
II termin oględzin w dniu 27 kwietnia 2022 r. w godzinach 10 do 12 Kraków oraz 13 do 15 Chrzanów

Regulamin konkursu ofert

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

Wyciąg z operatu – Maszyna nr 1; Wyciąg z operatu – Maszyna nr 2; Wyciąg z operatu – Maszyna nr 3;

Wyciąg z operatu – Maszyna nr 4Wyciąg z operatu – Maszyna nr 5; Wyciąg z operatu – Maszyna nr 6;

Wyciąg z operatu – Maszyna nr 8;