Syndyk masy upadłości Expro sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na zbycie wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości.
Przedmiotem sprzedaży jest:

  • wierzytelność pieniężna o wartości nominalnej 46 624,00 zł i wartości szacunkowej 7 000,00 zł do spółki pod firmą Expro Operator sp. z o.o. (NIP 6462940120);
  • wierzytelność pieniężna o wartości nominalnej 4 216,33 zł i wartości szacunkowej 1 000,00 zł do spółki pod firmą Expro Operator sp. z o.o. (NIP 6462940120)
  • wierzytelność pieniężna o wartości nominalnej 145 600,00 zł i wartości szacunkowej 10 000,00 zł do spółki pod firmą Metrum sp. z o.o. (NIP 6760034522)
  • wierzytelność pieniężna o wartości nominalnej 4 253 745,46 zł i wartości szacunkowej 6 000,00 zł do odpowiadających solidarnie spółek pod firmą Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o. (NIP: 6762449813) i Telprojekt sp. z o.o. (NIP: 7120154198)
  • wierzytelność pieniężna o wartości nominalnej 538 616,32 zł i wartości szacunkowej 65 000,00 zł do Alior Bank S.A. (NIP: 1070010731)
  • wierzytelność pieniężna o wartości nominalnej 1 117 812,68 zł i wartości szacunkowej 39 000,00 zł do Alior Bank S.A. (NIP: 1070010731)

Przedmiot sprzedaży sprzedawany jest łącznie.

Cena minimalna wynosi 128 000,00 (sto dwadzieścia osiem 00/100) złotych.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie pisemnej oferty na łączne nabycie w/w przedmiotu sprzedaży wraz z proponowaną ceną nabycia. Oferty należy składać do Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 30.12.2021 r. do godziny 14:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 30.12.2021 r. do godziny 14:00. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą udziałów ponosi nabywca.
Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 30.12.2021 r. o godz. 14:30 w Kancelarii Syndyka przy ul. Filipa Eisenberga 11/1 w Krakowie.

Wyciąg z opinii o wartości

Regulamin konkursu ofert

Projekt umowy