Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z udziałem w wysokości 1/6 w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młoszowa.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem konkursu ofert jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym i budynkiem niemieszkalnym, położonej w miejscowości Młoszowa, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00048110/4 oraz udziału w wysokości 1/6 w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młoszowa, stanowiącej drogę dojazdową, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00037626/4, zwane dalej łącznie „Przedmiotem Sprzedaży”:

Cena wywoławcza wynosi 176 941,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden 00/100 złotych) brutto.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości nr 24 1090 2590 0000 0001 4649 5367, wadium w wysokości 17 694,10 zł (siedemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery i 10/100 złote) w terminie do dnia 27.01.2022 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Marta Bergiel, VIII GUp 180/20/S”.

Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 27.01.2022 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 27.01.2022 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Marty Bergiel, VIII GUp 180/20/S – NIE OTWIERAĆ”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4”, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.

Oferta powinna zawierać następujące elementy:

 1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna),
 2. wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć,
 3. proponowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej,
 4. wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium,
 5. podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Do oferty należy załączyć:

 1. w przypadku przedsiębiorcy – odpis z CEIDG lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS (informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS) albo odpis z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent oraz odpowiednie zgody wymagane przez prawo lub umowę spółki (statut) lub inny akt o charakterze organizacyjnym oferenta albo oświadczenie oferenta, że zgody takie nie są wymagane,
 2. dowód uiszczenia wadium;
 3. oświadczenie oferenta, że:
  • oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
  • oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;
 4. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w oryginale lub uwierzytelnionej kopii o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie;
 5. w przypadku cudzoziemców – zezwolenie lub promesę w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;

Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 28.01.2022 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 11:00.

Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin nieruchomości) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98) lub na stronie https://aegis.pl

Regulamin konkursu

Wyciąg z operatu działki

Wartość udziału w drodze