Syndyk masy upadłości spółki Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. w upadłości („Krakowski Kredens”) poszukuje nabywcy ruchomości których zestawienie znajduje się tutaj. Syndyk zaprasza do składania propozycji nabycia ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Krakowskiego Kredensu.

  1. Przedmiotem sprzedaż są wchodzące w skład masy upadłości Krakowskiego Kredensu ruchomości szczegółowo wymienione w zestawieniu to pobrania tutaj.
  2. Sprzedawane ruchomości zostaną pozbawione nośników pamięci masowej (HDD, SSD);
  3. Preferowane będą propozycje nabycia wszystkich ruchomości objętych zestawieniem;
  4. Syndyk zastrzega sobie prawo sprzedaży poszczególnych ruchomości w przypadku wpływu ofert na konkretną ruchomość, jak też zakończenia sprzedaży w każdym czasie.

Propozycja warunków nabycia ruchomości powinna być sporządzona w języku polskim oraz zawierać co najmniej:

  1. wskazanie danych podmiotu zainteresowanego zakupem (w szczególności NIP), w tym jego danych kontaktowych (adres e-mail, nr. telefonu);
  2. proponowaną łączną cenę netto nabycia wszystkich ruchomości (w przypadku złożenia oferty ich nabycia) lub listę ruchomości których nabyciem jest zainteresowany wraz z propozycją ceny na poszczególne ruchomości;

Dodatkowe warunki sprzedaży:

  • Nabywca ruchomości ponosi wszystkie koszty związane z ich załadunkiem i transportem do nabywcy.
  • Propozycje nabycia ruchomości można składać w formie pisemnej w Kancelarii Syndyka mieszczącej się przy ul. Filipa Eisenberga 11/1 w Krakowie (31-523) od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do 17.00 lub w formie elektronicznej poprzez wysłanie oferty na adres e-mail kktg@alerion.pl w – terminie do dnia 23.12.2021 r.
  • Dane kontaktowe Syndyka w sprawie ew. zapytań: e-mail: kktg@alerion.pl, tel. +48 12 222 34 98,
  • Informacja o przetwarzaniu przez syndyka danych osobowych znajduje się pod adresem: www.alerion.pl/rodo.

Zestawienie ruchomości