Syndyk masy upadłości spółki Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. w upadłości („Krakowski Kredens”) poszukuje dzierżawcy zainteresowanego dzierżawą i rozwojem i docelowym nabyciem marki Krakowski Kredens i w związku z tym, posiadającego niezbędne w tym zakresie zasoby, możliwości oraz doświadczenie. Syndyk zaprasza do składania propozycji warunków dzierżawy znaków towarowych wchodzących w skład masy upadłości Krakowskiego Kredensu.

 1. Przedmiotem dzierżawy będą znaki towarowe wchodzące w skład masy upadłości Krakowskiego Kredensu szczegółowo wymienione w zestawieniu to pobrania tutaj.
 2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony, tj. do czasu sprzedaży znaków towarowych w postępowaniu upadłościowym przez syndyka;
 3. Atutem dzierżawy jest możliwość udzielenia dzierżawcy prawa pierwokupu przedmiotu dzierżawy, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody Sędziego-komisarza w tym przedmiocie;
 4. Jednym z obowiązków dzierżawcy będzie zwiększanie rozpoznawalności i rozwijanie marki Krakowski Kredens, m.in. poprzez przeprowadzenie uzgodnionych w tym zakresie działań marketingowych.
 5. Złożenie przez dzierżawcę dodatkowej oferty zakupu ruchomości wchodzących w skład masy upadłości KKTG szczegółowo wymienionych w zestawieniu do pobrania tutaj  będzie dodatkowym atutem.

Propozycja warunków dzierżawy powinna być sporządzona w języku polskim oraz zawierać co najmniej:

 1. wskazanie danych rejestrowych podmiotu zainteresowanego dzierżawą, w tym jego danych kontaktowych (adres e-mail, nr. telefonu);
 2. proponowaną wysokość czynszu dzierżawnego netto,
 3. proponowaną łączną cenę netto nabycia wszystkich ruchomości (w przypadku złożenia oferty ich nabycia);
 4. opis działalności podmiotu, w tym zwłaszcza potencjału organizacyjnego oraz finansowego do rozwoju marki Krakowski Kredens, a także przedstawienie doświadczenia podmiotu w zakresie rozwoju marki, prowadzeniu skutecznego marketingu;
 5. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu;

Dodatkowe warunki dzierżawy (sprzedaży):

 • Zainteresowany podmiot nie może być dłużnikiem upadłego (masy upadłości) lub naruszać prawa do marki Krakowski Kredens;
 • Nabywca ruchomości ponosi wszystkie koszty związane z ich załadunkiem i transportem do nabywcy.
 • Syndyk zastrzega, że może się skontaktować tylko z wybranymi podmiotami w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie ustalenia szczegółowych warunków zawarcia umowy dzierżawy znaków towarowych oraz sprzedaży ruchomości. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od poszukiwania dzierżawcy oraz nabywcy w każdym czasie bez podania przyczyny.
 • Propozycje dzierżawy oraz z ewentualną ofertą nabycia ruchomości można składać w formie pisemnej w Kancelarii Syndyka mieszczącej się przy ul. Filipa Eisenberga 11/1 w Krakowie (31-523) od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do 17.00 lub w formie elektronicznej poprzez wysłanie oferty na adres e-mail kktg@alerion.pl w – terminie do dnia 15.10.2021 r.
 • Dane kontaktowe Syndyka w sprawie ew. zapytań: e-mail: kktg@alerion.pl, tel. +48 12 222 34 98,
 • Informacja o przetwarzaniu przez syndyka danych osobowych znajduje się pod adresem: www.alerion.pl/rodo.

Zestawienie znaków towarowych

Zestawienie ruchomości