Syndyk masy upadłości Lucjana Nowaka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na zbycie udziałów w spółkach wchodzących w skład masy upadłości.
Przedmiotem sprzedaży jest:

  • 25 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych i 00/100) przysługujących upadłemu Lucjanowi Nowakowi w spółce Nowak Instal – Bud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000321995);
  • Ogół praw i obowiązków przysługujących upadłemu Lucjanowi Nowakowi jako komandytariuszowi w spółce NIB Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (KRS: 0000495456);
  • Ogół praw i obowiązków przysługujących upadłemu Lucjanowi Nowakowi jako komandytariuszowi w spółce NIB Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (KRS: 0000439171).

Przedmiot sprzedaży sprzedawany jest łącznie.
Cena wywoławcza na nabycie przedmiotów sprzedaży wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty i 00/100).
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie pisemnej oferty na łączne nabycie w/w przedmiotu sprzedaży wraz z proponowaną ceną nabycia. Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 14.10.2021 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 14.10.2021 r. do godziny 17:00. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą udziałów ponosi nabywca.
Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 15.10.2021 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka przy ul. Filipa Eisenberga 11/1 w Krakowie.