Syndyk masy upadłości
ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziałów w nieruchomościach.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Celem konkursu ofert jest sprzedaż:

  • udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej, gmina Szczawnica, powiat nowotarski, składającej się z niezabudowanych działek ew. nr 309/25 i 309/28, o łącznej pow. 4,2699 ha, dla Której Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: NS1T/00138418/3;
  • udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Profesora H. Świdzińskiego, w Krynicy-Zdroju, gmina Krynica Zdrój, składającej się z działki ew. nr 2487 o pow. 5346 m2, na której znajdują się fragmenty niezrealizowanego budynku przeznaczonego do rozbiórki, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą o numerze: NS1M/00019684/2;

zwane dalej łącznie „Przedmiotem Sprzedaży”.
Cena wywoławcza wynosi: 823 833,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści trzy 00/100 złote) netto.
W przypadku, gdyby Przedmiot sprzedaży lub jego część podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wskazana wyżej Cena minimalna zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług w aktualnie obowiązującej wysokości.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości nr 98 1050 1849 1000 0022 2336 7851, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A., wadium w wysokości 82 383,30 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy 30/100 złote) w terminie do dnia 30 września 2021 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Beata Lisowska Hotel Beata, udziały w nieruchomościach Krynica Szczawnica VIII GUp 400/20”.
Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 30 września 2021 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 30 września 2021 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup udziału w nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Beaty Lisowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Hotel Beata *** w upadłości”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4”, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.
Oferta powinna być zaadresowana do Syndyka, zawierać numer KRS, NIP, REGON lub inny numer umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferenta, sporządzona być wyłączenie w języku polskim oraz zawierać następujące elementy:

 1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna),
 2. wskazanie Przedmiotu Sprzedaży, którego dotyczy oferta,
 3. oferowaną łączną cenę nabycia Przedmiotu Sprzedaży, jak również cenę nabycia poszczególnych składników składających się na Przedmiot sprzedaży, z zastrzeżeniem, iż cena nie może być niższa od ceny minimalnej,
 4. podpis(y) oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny odpis lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oferenta albo aktualny odpis lub wydruk z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent (jeżeli dotyczy);
 2. dowód uiszczenia wadium;
 3. oświadczenie oferenta, że:
  • oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem sprzedaży, akceptuje go i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
  • oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;
 4. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie;
 5. w przypadku cudzoziemców – zezwolenie lub promesę w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oferenta (osób reprezentujących oferenta), zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu; w przypadku reprezentacji łącznej oświadczenie składa każdy z reprezentantów lub pełnomocników oferenta.

Wszystkie dokumenty przedstawione wraz z ofertą powinny być przedłożone w oryginałach lub notarialnie poświadczonych odpisach.
Wszystkie dokumenty składane przez cudzoziemców powinny być właściwie uwierzytelnione (apostlille) oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 01 października 2021 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 10:30.
Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin nieruchomości) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98) lub na stronie https://aegis.pl

Regulamin konkursu ofert

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Wyciąg z operatu dla nieruchomości w Krynicy

Wyciąg z operatu dla nieruchomości w Szczawnicy