Karolina Sadowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Sadowska KRAK – DRÓB (dalej: „Sprzedający” lub „Organizator”) pod nadzorem Alerion sp. z o.o. – Nadzorcy Wykonania Układu (dalej: „Nadzorca”) prawomocnie zatwierdzonego w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym – postępowaniu o zatwierdzenie układu toczącym się wobec Sprzedającego, ogłaszają konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy nieruchomości położonych miejscowości Ściejowice i zapraszają do składania ofert nabycia:

 1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 20/2, 20/1, 20/3, o łącznej powierzchni 0,5920 ha, wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, położoną w Charsznicy, dla której Sąd Rejonowy w Miechowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze: KR1M/00004422/4 (dalej: „Nieruchomość 1”), które to prawo zostało objęte operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Bartosza Wałkowińskiego w dniu 4 września 2020 r., a którego wartość rynkowa wynosi 254.081,00 zł netto.
  Cena wywoławcza w/w nieruchomości, to 70% wartości rynkowej, tj.: 177.856,70 zł netto (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 70/100).
 2. prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 581/43, 581/44, 675/5, 675/6, 675/7, 675/8, o łącznej powierzchni 6,9684 ha, położonej w Ściejowicach, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie, prowadzi księgę wieczystą nr KR1K/00015120/5 (dalej: „Nieruchomość 3”), które to prawo zostało objęte operatami szacunkowymi sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Bartosza Wałkowińskiego w dniach 29 listopada oraz 6 grudnia 2019 r., zgodnie z którymi wartość rynkowa wynosi łącznie 4.200.351,00 zł netto.
  Cena wywoławcza w/w nieruchomości, to 70% wartości rynkowej, tj.: 2.940.245,70 zł netto (dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 70/100)..
 3. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 79, o łącznej powierzchni 0,7500 ha, wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość oraz urządzeniami stanowiącymi odrębny przedmiot własności, położonej w Ściejowicach, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie, prowadzi księgę wieczystą o numerze: KR1K/00016079/9 (dalej: „Nieruchomość 4”), które to prawo zostało objęte operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Bartosza Wałkowińskiego w dniu 4 grudnia 2019 r., a którego wartość rynkowa wynosi 1.436.868,00 zł netto.
  Cena wywoławcza w/w nieruchomości, to 70% wartości rynkowej, tj.: 1.005.807,60 zł netto (jeden milion pięć tysięcy osiemset siedem złotych 60/100)

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert – pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu (zamieszczonego na stronie www.aegis.pl) może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek Nadzorcy Wykonania Układu prowadzony przez Nest Bank S.A. o numerze: 81 1870 1045 2078 1067 9121 0004, w nieprzekraczalnym terminie do 3 sierpnia 2021. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku Nadzorcy Wykonania Układu kwotą wadium najpóźniej w dniu 3 sierpnia 2021 roku;
 3. wadium wynosi:
  • Nieruchomość 3 – 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
  • Nieruchomość 4 – 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

Tryb składania ofert:
Oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 6 sierpnia 2020 roku, do godz. 16:00 w biurze Nadzorcy Wykonania Układu przy ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków, w godzinach od 10:00 do 16:00. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do biura Nadzorcy Wykonania Układu.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 6 sierpnia 2021 roku, o godz. 16:15, w biurze Nadzorcy Wykonania Układu przy ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków przez Organizatora konkursu przy udziale Nadzorcy Wykonania Układu.
 2. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć przedstawiciele Oferentów.
 3. W wypadku stwierdzenia, że wpłynęły co najmniej dwie oferty równorzędne, Organizator może zarządzić przeprowadzenie ustnej licytacji. Licytację przeprowadza się w dniu otwarcia ofert z zastrzeżeniem, że godzina rozpoczęcia licytacji zostanie podana przez Organizatora bezpośrednio po otwarciu wszystkich ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 12 222 34 98, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: syndyk@alerion.pl, bądź w biurze Nadzorcy Wykonania Układu pod adresem: ul. Filipa Eisenberga 11 lok. 1 w Krakowie.

Wszelkie dokumenty powiązane z przetargiem dostępne są w biurze Nadzorcy Wykonania Układu pod adresem: ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków.

Istnieje możliwość oględzin nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Dodatkowe informacje nt. nieruchomości:

 1. Nieruchomość 1 – KW nr: KR1K/00016079/5
  Nieruchomość położona w sąsiedztwie zespołu pałacowo – dworskiego w Ściejowicach oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działkach znajduje się kompleks budynków zakładu ubojni (obecnie nieużytkowany). Możliwy bezpośredni wjazd na działkę drogą gminną asfaltową.
 2. Nieruchomość 3 – KW nr: KR1M/00004422/4
  Na terenie działek znajduje się kompleks dawnego zakładu wytwórni pasz (obecnie nieużytkowany – pustostan), w stanie do kapitalnego remontu. Możliwy dojazd do nieruchomości drogą gminną asfaltową.
 3. Nieruchomość 4 – KW nr KR1K/00015120/5
  Działki położone na terenie nowej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, teren zabudowany budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, murowanym, ocieplonym, nieotynkowanym, w stanie dobrym. W domu faktycznie wydzielone są trzy mieszkania (trzy osobne wejścia, brak podziału fizycznego) w standardzie ponadprzeciętnym, częściowo do wykończenia. Na nieruchomości znajduje się również otwarta wiata na samochody. Możliwy bezpośredni wjazd na działkę drogą gminną asfaltową.
  Oprócz domu na działce znajduje się również budynek wylęgarni drobiu, budynek pensjonatu (inwestycja niedokończona) oraz dwa naturalne zbiorniki wodne. Teren ogrodzony siatką stalową z bramami wjazdowymi.

KRAK-DROB regulamin sprzedaży

210524_KRAKD_załacznik_nr_1a
210524_KRAKD_załacznik_nr_1b
210524_KRAKD_załacznik_nr_1c
210524_KRAKD_załacznik_nr_1d
210524_KRAKD_załacznik_nr_2a
210524_KRAKD_załacznik_nr_2b
210524_KRAKD_załacznik_nr_2c
210524_KRAKD_załacznik_nr_2d
210524_KRAKD_załacznik_nr_3