Syndyk masy upadłości
ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy nieruchomościach położonej w Ryczowie

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem konkursu ofert jest sprzedaż:
– nieruchomości gruntowej (działka nr 566) zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oznaczona numerem 2 przy ul. Okrężnej oraz nieruchomość gruntowa (działka nr 577) o łącznym obszarze 0,5026 HA, położone w miejscowości Ryczów, Gmina Spytkowice, dla których Sąd Rejonowy w Wadowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KR1W/00069271/1
zwane dalej łącznie „Przedmiotem Sprzedaży”.

Cena wywoławcza wynosi 143 242,00 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa 00/100 złote) brutto.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości nr 40 2490 0005 0000 4000 1096 3328, prowadzony przez Alior Bank S.A., wadium w wysokości 14 324,20 zł (czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery 20/100 złote) w terminie do dnia 13 maja 2021 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Elżbieta Zielińska, VIII GUp 268/20”.

Oferty należy składać do Karola Tatary – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 13 maja 2021 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 13 maja 2021 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup udziałów w nieruchomościach w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Zielińskiej, VIII GUp 268/20 – NIE OTWIERAĆ”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4”, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.

Oferta powinna zawierać następujące elementy:
1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna),
2. wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć,
3. proponowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej,
4. wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium,
5. podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Do oferty należy załączyć:
1. 1. w przypadku przedsiębiorcy – aktualny odpis lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk z innego rejestru, do którego wpisany jest uczestnik konkursu albo odpis z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent (jeżeli dotyczy),
2. dowód uiszczenia wadium;
3. oświadczenie oferenta, że:
– oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem sprzedaży, akceptuje go i nie wnosi do niego zastrzeżeń,,
– oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;
4. w4. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie.

Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 14 maja 2021 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 11:30.
Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin nieruchomości) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98) lub na stronie https://aegis.pl

Regulamin konkursu

Wyciąg z operatu