Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy:

 1. udział w wysokości 3/40 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym KW KR1C/00000771/7;
 2. udział w wysokości 3/40 w nieruchomości gruntowej KW KR1C/00005046/1;

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem konkursu ofert jest sprzedaż udziału w wysokości 3/40 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, składającej się z działek ewidencyjnych nr 1268/34 i 2092 o łącznej pow. 0,0529 ha, położonej przy ul. Kochanowskiego 11 w Trzebini, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00000771/7 oraz udziału w wysokości 3/40 w nieruchomości gruntowej położonej w Trzebini, w obrębie 13, na którą składają się działki 409/2 i 412, o łącznej pow. 0,8344 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00005046/1; zwanych dalej Przedmiotem Sprzedaży.
Cena wywoławcza wynosi łącznie 13 398,50 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem 50/100 złotych) brutto tj. 1 505,00 zł za udział w wysokości 3/40 w nieruchomości gruntowej KW KR1C/00005046/1 oraz 11 893,50 zł za udział w wysokości 3/40 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym KW KR1C/00000771/7.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Alior Bank S.A. nr 23 2490 0005 0000 4000 9917 4949 wadium w wysokości 1 339,85 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści dziewięć 85/100 złotych) w terminie do dnia 26 lutego 2020 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Marian Strasz, VIII GUp 491/18”. Oferty należy składać do Macieja Knopka – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 26 lutego 2020 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 26 lutego 2020 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup udziałów w nieruchomościach w postępowaniu upadłościowym Mariana Strasza, VIII GUp 491/18”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.
Oferta powinna zawierać następujące elementy:

 1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna),
 2. wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć,
 3. proponowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej,
 4. wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium,
 5. podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Do oferty należy załączyć:

 1. w przypadku przedsiębiorcy – odpis z CEIDG lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS (informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS) albo odpis z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent oraz odpowiednie zgody wymagane przez prawo lub umowę spółki (statut) lub inny akt o charakterze organizacyjnym oferenta albo oświadczenie oferenta, że zgody takie nie są wymagane,
 2. dowód uiszczenia wadium;
 3. oświadczenie oferenta, że:
  • oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
  • oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;
 4. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie.

Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 27 lutego 2020 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 11:00. Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin lokalu) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98) lub na stronie www.aegis.pl

Regulamin sprzedaży